+48 61 224 81 36
biuro@pcf.biz.pl

Projekt UE

POZNAŃSKIE CENTRUM FINANSOWE SPÓLKA Z O. O. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-30-218/13-00

Projekt pt. "Stworzenie platformy klasy B2B w przedsiębiorstwie Poznańskie Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami".

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 31.08.2015

Podstawą działania systemu tworzonego w ramach projektu będzie aplikacja elektronicznej wymiany danych pomiędzy podmiotami. System przewiduje umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet, za pomocą przygotowanego Interfejsu. Wnioskodawca będzie jako jedyny posiadał bezpośredni dostęp do wszystkich elementów systemu, zaś partnerzy za pomocą swoich kont będą mogli działać wyłącznie w obszarze ustalonym na podstawie wykonywanego zakresu współpracy, kontrolowanym przez Wnioskodawcę. Dodatkowo system zostanie zintegrowany z systemem informatycznym Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie pełnił funkcję administratora systemu.

W zakres aplikacji B2B będą wchodziły następujące moduły:

1. Rozliczenia i płatności
2. Kontrola zadań
3. Interfejs użytkowników
4. Wymiana dokumentów
5. Import danych
6. Import danych z wyciągów
7. Archiwizacja
8. Bezpieczeństwo
9. Eksport danych

System pozwoli na wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów w ramach procesów biznesowych realizowanych z partnerami (proces organizacji działań księgowych).

Dzięki wdrożeniu systemu pracownicy, którzy do tej pory znaczną ilość czasu przeznaczali na działania w obrębie przenoszenia i kontroli danych pomiędzy poszczególnymi systemami (za pomocą poczty e-mail bądź telefonicznie, faksem, osobiście), będą mogli zająć się czynnościami bezpośrednio wpływającymi na poprawę efektywności biznesowej firmy oraz jakości realizowanych projektów. System umożliwi efektywniejszą i logiczniejszą alokację zasobów. Wykorzystanie standardu elektronicznej wymiany dokumentów znacznie zmniejszy koszty ich tradycyjnego przesyłu, co ma szczególne znaczenie w przypadku współpracy z większą ilością partnerów. Integracja aplikacji B2B z systemem księgowym pozwoli na znacznie usprawnienie współpracy poprzez możliwość zapewnienia importu oraz eksportu danych z systemu księgowego Wnioskodawcy, wykorzystywanego dotychczas do prowadzenia działań w ramach realizowanej współpracy.