+48 61 224 81 36
biuro@pcf.biz.pl

Nasze usługi

Kadry:

 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno – prawnych oraz list płac i rachunków,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej,
 • prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS za pomocą programu Płatnik,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych,
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT-11/8B, PIT-40,
 • sporządzanie i dostarczanie informacji RMUA dla pracowników,
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON.

Książka przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty),
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy,
 • przygotowanie i wysyłka drogą elektroniczną miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D),
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L),
 • ewidencja przebiegu samochodu.

Ryczałt:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupów,
 • przygotowanie i złożenie drogą elektroniczną miesięcznych / kwartalnych deklaracji (VAT-7, VAT-7K)
 • rozliczenia podatkowe PIT, VAT,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • ewidencja przebiegu samochodu,
 • sporządzanie i złożenie drogą elektroniczną zeznania rocznego PIT-28.

Księgi Handlowe

 • opracowanie i wdrożenie planu kont,
 • prowadzenie ksiąg handlowych - ewidencja syntetyczna i analityczna,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • zamknięcie roku obrachunkowego pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego związanej z ogłoszeniem sprawozdania finansowego,
 • monitoring należności i zobowiązań.